Datum uitspraak: 21-03-2022
Nummer uitspraak: 2022020164
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever ontvangt zorgelijke signalen over de omgang van de werknemer met studenten en collega's en over mogelijke belangenverstrengeling van privé-activiteiten met werkactiviteiten en legt de werknemer een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werkgever definieert het ongepast gedrag van de werknemer, dat aan het plichtsverzuim ten grondslag is gelegd, niet nader in het besluit. Uit de overgelegde verklaringen blijkt dat de werknemer in ieder geval in een aantal situaties ongepaste opmerkingen heeft gemaakt die in strijd met de aan de school geldende integriteitscode zijn. De werknemer betwist deze concrete voorbeelden ook niet en stelt de beeldvorming over de belangenverstrengeling tussen privé- en werkactiviteiten te begrijpen. Dit levert plichtsverzuim op. Gelet op de aard van de gedragingen en omdat de werknemer eerder is aangesproken op het sturen van ongepaste berichten aan studenten, is de maatregel passend en proportioneel. 
De Commissie merkt nog op dat een deel van de door de werkgever gemaakte verwijten zien op het functioneren van de werknemer. Het opleggen van een berisping is niet het geëigende middel om te komen tot een verbetering van het functioneren.