Datum uitspraak: 01-11-2011
Nummer uitspraak: 105110
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster stelt dat de beslissing van haar werkgever om haar geen uren in de bovenbouw toe te kennen, neerkomt op het direct of indirect onthouden van bevordering/promotie als bedoeld in art. 52 lid 1 onder c WVO. Volgens vaste jurisprudentie van de Commissie dient onder het direct of indirect onthouden van promotie te worden verstaan de directe of indirecte weigering van de werkgever om de werknemer, die het maximum van de bij zijn functie behorende hoogste aanloopschaal heeft bereikt, te laten overgaan naar de bij die functie behorende maximumschaal. Dit is gebaseerd op de voorheen geldende rechtspositieregeling waarin het woord ‘promotie' in die zin werd gebruikt. Indirecte weigering bestond eruit dat de werkgever weigerde mee te werken aan de realisering van de voorwaarden waaronder een docent overging naar de bij zijn functie behorende maximumschaal. De beslissing tot de urenverdeling is derhalve geen voor beroep vatbare beslissing. Beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.