Datum uitspraak: 22-06-2022
Nummer uitspraak: 202027392
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever krijgt meldingen over gedrag en opstelling van een leraar. Hij zet daarop een coachingstraject voor de leraar in. Als een nieuwe melding over zaken die zich maanden eerder hebben voorgedaan komt, besluit de werkgever de werknemer te berispen en hem te schorsen. Hij verwijt de werknemer dat deze stelselmatig en hardnekkig een beeld van zichzelf schetst dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen beide maatregelen is gegrond.

Toelichting
Terwijl het coachingstraject liep, heeft de werkgever door de nieuwe meldingen maatregelen genomen.
Deze nieuwe meldingen hadden betrekking op zaken die zich verder in het verleden hebben afgespeeld. 
De werkgever is onder deze omstandigheden te snel en lichtvaardig tot zijn besluit gekomen om de werknemer een disciplinaire maatregel op te leggen.
Voor de schorsing geldt bovendien dat deze met terugwerkende kracht is opgelegd, hetgeen niet is toegestaan, omdat dit in strijd is met het beginsel van rechtszekerheid.