Datum uitspraak: 07-03-2008
Nummer uitspraak: 103487
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever inhoudende een officiële waarschuwing alsmede een verbod te verschijnen op een studiedag van zijn team, de mededeling dat zijn takenpakket zal worden herzien waarbij alle organiserende en coördinerende taken bij hem worden weggehaald en de mededeling dat hem met onmiddellijke ingang functionele deelname aan het deeltijdteam wordt ontzegd. De werkgever heeft aangegeven dat hij geen disciplinaire maatregel heeft genomen.
De Commissie heeft na eerste schriftelijke behandeling van het beroep partijen meegedeeld van oordeel te zijn dat sprake is van een disciplinaire maatregel. Hierop heeft de werkgever de werknemer meegedeeld de bestreden beslissing in te trekken voor zover sprake is van het treffen van een disciplinaire maatregel. De werknemer heeft het beroep gehandhaafd.
Door het gebruik van de bewoordingen "officiële waarschuwing" alsmede door het ontheffen van de werknemer uit een aantal taken in combinatie met de constatering dat hij plichtsverzuim zou hebben gepleegd, dient de brief van de werkgever te worden aangemerkt als een disciplinaire maatregel. Dat de werkgever de bestreden beslissing heeft ingetrokken voor zover sprake is van het treffen van een disciplinaire maatregel, maakt dit niet anders. In de brief zijn immers de genomen maatregelen, namelijk dat de werknemer niet mag verschijnen op een studiedag van zijn team op 10-04-2007, dat zijn takenpakket zal worden herzien en dat hem met onmiddellijke ingang functionele deelname aan het deeltijdteam wordt ontzegd, niet ingetrokken. Deze onderdelen van de brief maken onlosmakelijk onderdeel uit van de disciplinaire maatregel zodat deze feitelijk in stand is gebleven.
De werkgever heeft verzuimd de werknemer, zoals artikel P-2 CAO-HBO voorschrijft, in de gelegenheid te stellen verweer te voeren tegen de (voorgenomen) disciplinaire maatregel. Gezien het belang dat de Commissie hecht aan het in acht nemen van de in de CAO voorgeschreven formaliteiten in het kader van hoor en wederhoor wordt het beroep reeds om deze reden gegrond verklaard. Beroep gegrond.