Datum uitspraak: 08-05-2013
Nummer uitspraak: 105696
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft werknemer bij wijze van disciplinaire maatregel overgeplaatst wegens plichtsverzuim, bestaande uit onder meer het zich op negatieve wijze uitlaten over het onderwijs en de organisatie van de werkgever en de daarbij betrokken personen. Gebleken is dat de overplaatsing mede is gestoeld op disfunctioneren van de werknemer. Dit disfunctioneren is niet komen vast te staan. De overige aan de overplaatsing ten grondslag gelegde feiten staan voldoende vast en zijn aan te merken als plichtsverzuim. De werkgever heeft laten blijken dat hij met de overplaatsing in aanzienlijke mate het belang van het onderwijs op het oog heeft gehad en een signaal heeft willen geven ten behoeve van de ouders van de studenten. Een dergelijk oogmerk past niet bij het doel van een disciplinaire maatregel. Het vastgestelde plichtsverzuim is voorts niet dermate ernstig dat dit de ingrijpende maatregel van een disciplinaire overplaatsing rechtvaardigt. Beroep gegrond.