Datum uitspraak: 23-10-2018
Nummer uitspraak: 108311
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer werkt al 27 jaar als docent voor deze werkgever. Over ruim een jaar bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd.
Na klachten over zijn wijze van communiceren schorst de werkgever de werknemer en stelt een onderzoek in. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek legt de werkgever de werknemer de disciplinaire maatregel van overplaatsing op. Het plichtsverzuim bestaat volgens de werkgever uit het zich op grensoverschrijdende wijze gedragen jegens en communiceren met de studenten. De werknemer ervaart de opgelegde maatregel als een straf, ook door de taken die hij opgedragen krijgt en het verbod om contact te hebben met de studenten. Hij stelt hierdoor arbeidsongeschikt te zijn geworden.

Uitspraak Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
De klachten over de wijze van communiceren zien vooral op het functioneren van de werknemer. Dit vormt een te magere basis om tot plichtsverzuim te concluderen. Dat sprake is van herhaald gedrag, zoals de werkgever stelt, blijkt niet uit het dossier. Uit de overgelegde verslagen van de beoordelingsgesprekken van de afgelopen jaren blijkt niet dat er met de werknemer is gesproken over zijn wijze van communiceren en over eventueel grensoverschrijdend gedrag.
Er is veeleer sprake van een functioneringsproblematiek, waarbij het opleggen van een disciplinaire maatregel niet passend is.