Datum uitspraak: 27-06-2006
Nummer uitspraak: 103157
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het staat voor de Commissie onvoldoende vast dat de werkgever de werknemer voorafgaand aan het nemen van de beslissing om hem te schorsen van de gronden van die beslissing op de hoogte heeft gebracht. Dat de werknemer mondeling op de hoogte is gebracht van de redenen om hem te schorsen, is niet aannemelijk nu de werkgever ook ter zitting in gebreke is gebleven deze redenen concreet te noemen. Zonder nadere motivering, die de werkgever niet heeft gegeven, kan hetgeen ter zitting naar voren is gebracht overigens ook niet als plichtsverzuim worden aangemerkt. Omdat door de werkgever niet nader is geconcretiseerd waarom de werknemer was geschorst, is het ingestelde beroep tegen de beslissing om de schorsing te verlengen gegrond. De vraag of het verlengen van een disciplinaire schorsing in overeenstemming is met de CAO-BVE, kan derhalve buiten behandeling blijven.
Beroep gegrond.