Datum uitspraak: 08-05-2014
Nummer uitspraak: 106128
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft ernstige fouten bij het opstellen van de roosters gemaakt en de werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren. De werknemer vertoont gedrag dat deels lijkt op "niet te willen" en deels op "niet te kunnen". De disciplinaire maatregel wordt opgelegd om de werknemer te doen inzien dat zijn gedrag en attitude dienen te veranderen. Het complex aan feiten in hun onderlinge samenhang zou plichtsverzuim kunnen opleveren. De werkgever heeft echter in de bestreden beslissing geen onderscheid gemaakt in de benoeming van deze feiten in voornoemde zin en hij heeft daarin evenmin onderbouwd op welke gronden sprake zou zijn van verwijtbaar tekort schieten ("niet willen") van werknemer. Voorts heeft de werkgever een en ander vermengd met feiten die duiden op tekortkomingen van werknemer die lijken te vallen onder de noemer van "niet kunnen", zoals het niet proactief handelen. Hierdoor is in onvoldoende mate kenbaar wat de precieze grondslag van het eventueel plichtsverzuim feitelijk inhoudt. Hierdoor is beoordeling van de vraag of de genomen maatregel in juiste proportie tot het gepleegde verzuim staat in onvoldoende mate mogelijk, zodat de bestreden beslissing niet in stand kan blijven. Het had onder de gegeven omstandigheden op de weg van de werkgever gelegen om, indien door werknemer onvoldoende vorderingen in het verbetertraject werden gemaakt, de volgende stap in de functioneringscyclus te zetten. Beroep gegrond.