Datum uitspraak: 04-04-2005
Nummer uitspraak: 102736
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is door de werkgever berispt omdat de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van het Verzuimprotocol tijdens zijn ziekte niet is nagekomen: twee maal is de Arbo-medewerker aan de deur geweest en beide malen heeft hij de werknemer niet thuis aangetroffen. Het Verzuimprotocol dat de werkgever hanteert houdt de verplichting in om de eerste drie dagen na een ziekmelding thuis te blijven. De werknemer heeft gesteld dat hij bij de eerste controle lag te slapen zodat hij de bel niet heeft gehoord. Omdat de werknemer al eerder was gewaarschuwd omtrent zijn bereikbaarheid tijdens ziekte had hij  maatregelen dienen te nemen om te voorkomen dat hij door te slapen eventueel de bel niet zou horen. Door dit na te laten, heeft hij het risico genomen dat de Arbo-medewerker geen gehoor zou krijgen bij bezoek.Voor wat betreft het bezoek staan de visie van de werknemer en die van de Arbo-medewerker recht tegenover elkaar. Er is geen enkele reden voorhanden is waarom getwijfeld zou moeten worden aan de beroepsmatige betrouwbare uitvoering van de werkzaamheden van de Arbo-medewerker. Ook heeft de werknemer geen argumenten kunnen aandragen die een verklaring zouden kunnen geven voor het feit dat de Arbo-medewerker niemand thuis heeft getroffen. Hiermee heeft de werknemer nagelaten te doen wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen, zodat hij plichtsverzuim heeft gepleegd. Omdat gebleken is dat de werknemer met enige regelmaat ziek is en omdat hij al eerder (controle)verplichtingen niet is nagekomen acht de Commissie de genomen maatregel, die de minst zware is, in juiste proportie staan tot het gepleegde plichtsverzuim. Het beroep is ongegrond.