Datum uitspraak: 18-03-2005
Nummer uitspraak: 102723
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Berisping is ingetrokken nadat de werknemer ontslag had genomen. Werknemer handhaaft beroep omdat hij door de berisping rechtstreeks in zijn belang is getroffen.De Commissie overweegt dat denkbaar is dat een werknemer zodanig in zijn belang is getroffen dat, ondanks intrekking van de bewuste beslissing, een belang bij behandeling van het beroep resteert. De werknemer heeft desgevraagd aangegeven dat zijn belang eruit bestaat dat hij ten gevolge van de beslissing van de werkgever gezondheidsklachten in de vorm van verhoging van de bloeddruk heeft gekregen, dat hij zijn studenten niet meer recht in de ogen kan kijken en dat hij zijn integriteit geschaad acht. Eventuele aantasting van eer en goede naam betreft naar het oordeel van de Commissie de rechtspositie van de werknemer. Gebleken is dat binnen de instelling beperkt bekend was dat de werknemer een disciplinaire maatregel was opgelegd, zodat slechts een zeer gering aantal studenten en/of collega's hiervan weet hadden. Onder dergelijke omstandigheden kan in redelijkheid geen sprake zijn van aantasting van de eer en goede naam van de werknemer door de inmiddels ingetrokken disciplinaire maatregel. Onvoldoende belang bij voortzetting beroep. Beroep niet-ontvankelijk.