Datum uitspraak: 12-10-2006
Nummer uitspraak: 103213
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is gymleraar en is vanwege rugklachten enige tijd arbeidsongeschikt. Gestreefd wordt om door middel van stapsgewijze terugkeer te komen tot volledige werkhervatting. In het kader daarvan heeft de werkgever de werknemer op 12-04-2006 een nieuw roostervoor 16 lesuren overhandigd, ingaande 18-04-2006, waarin hij op disdag voor 6 lesuren was ingeroosterd, waaronder het zevende en achtste lesuur. Het verzorgen van dit zevende en achtste lesuur ging volgens de werknemer zijn fysieke mogelijkheden op dat moment te boven en hij weigerde deze lesuren te verzorgen. Werkgever heeft de bezoldiging over 4 lesuren ingehouden wegens werkweigering door de werknemer. Aangezien de werknemer had aangegeven weer belast te kunnen worden met 16 lesuren, zonder daarbij enige beperking aan te geven en zijn werkgever niet had verzocht om concrete aanpassingen, concludeert de Commissie tot plichtsverzuim. Daarbij neemt de Commissie tevens in aanmerking dat de werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt juist rekening met de belangen van de werknemer meende te hebben gehouden door hem op dinsdag 2 tussenuren vrij te roosteren en dat de werknemer binnen afzienbare tijd weer volledig hersteld verklaard zou worden en 20 lesuren diende te vervullen. De Commissie acht de opgelegde maatregelen passend.
Beroep ongegrond.