Datum uitspraak: 01-07-2014
Nummer uitspraak: 106114
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het plichtsverzuim dat de werknemer wordt verweten bestaat  uit het (onrechtmatig) in bezit hebben van een print screen uit een alleen voor de schoolleiding toegankelijk informatiesysteem alsook dat  de werknemer bij herhaling geweigerd heeft bekend te maken op welke wijze en/of door wie toegang is verkregen tot het informatiesysteem.
De werknemer heeft erkend geen toegang te hebben tot het betreffende informatiesysteem en heeft ondanks diverse daartoe strekkende verzoeken de naam van de desbetreffende collega, van wie hij stelt de gegevens te hebben gekregen, niet bekend gemaakt aan de werkgever noch anderszins opheldering over de toedracht verschaft. De feiten die aan het plichtsverzuim ten grondslag liggen staan hiermee voldoende vast. De werkgever heeft dit onrechtmatige bezit in redelijkheid als plichtsverzuim kunnen aanmerken op grond waarvan het opleggen van een disciplinaire maatregel gepast was.
Gezien de volhardende weigerachtige opstelling van de werknemer, alsook gelet op de eerdere schriftelijke waarschuwingen, acht de Commissie de disciplinaire maatregel van inhouding loon van 25% van een maandsalaris proportioneel. Beroep ongegrond.