Datum uitspraak: 11-04-2013
Nummer uitspraak: 105657
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft de werknemer meegedeeld dat het dienstverband (wegens vervanging) van rechtswege afloopt terwijl de werkneemster aanvoert dat zij niet vervangt en voor langere tijd is benoemd. De werkgever heeft niet aangegeven dat de werknemer ter vervanging van specifieke personen voor de duur van hun afwezigheid zou worden benoemd. Daarbij heeft  de werkgever op zijn minst de indruk gewekt dat de werknemer een benoeming in tijdelijke dienst op andere gronden dan vervanging had. Deze indruk is door de werkgever niet weggenomen of verminderd door, ondanks de uit artikel 3.1 lid 4 cao po voortvloeiende verplichting om bij indiensttreding een akte van benoeming te verstrekken, (naar eigen zeggen) niet eerder dan in oktober 2012 een dergelijke akte te verstrekken. Derhalve wijst niets erop dat de tijdelijkheid van het dienstverband grond vindt in vervanging van een afwezige werknemer. Aldus is sprake van een tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd.  Aangezien een tussentijds ontslag uit een tijdelijk dienstverband op grond van het bepaalde in artikel 3.8 cao po dient te worden gebaseerd op een opzegging en geen van de opzeggingsgronden van artikel 3.8 cao po zichtbaar is, of door de werkgever gebezigd is, dient het beroep reeds om deze reden gegrond verklaard te worden. Beroep gegrond.