Datum uitspraak: 18-04-2006
Nummer uitspraak: 103095
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Waarschuwing vanwege niet respectvolle wijze benaderen van het management, in casu de teamleider. De waarschuwing is niet als voor beroep vatbare beslissing vermeld in artikel 4.7 lid 1 WHW en artikel S-2 lid 1 CAO-HBO zodat daartegen in beginsel geen beroep open staat. Als een beslissing naar zijn inhoud en/of vorm een disciplinair karakter heeft, dient deze, ongeacht hoe de beslissing wordt genoemd, te worden aangemerkt als een disciplinaire maatregel waartegen beroep open staat. In de bestreden brief heeft de werkgever als laatste regel vermeld: "Wij vertrouwen erop dat u zich in het vervolg als een goed werknemer zult gedragen, zodat wij niet genoodzaakt zullen zijn nadere disciplinaire maatregelen te nemen". Ter zitting heeft de werkgever desgevraagd aangegeven dat dit aldus dient te worden verstaan dat, bij herhaling van dergelijk gedrag, de werkgever alsdan nadere maatregelen kan nemen, waaronder een disciplinaire maatregel. Nu de brief niet is opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer, hetgeen deze ter zitting heeft beaamd, acht de Commissie het aannemelijk dat de werkgever niet heeft beoogd een disciplinaire maatregel met arbeidsrechtelijke gevolgen te treffen. Tussen het woord "nadere" en het woord "disciplinaire" in de brief dient een komma te worden gelezen. Dientengevolge is de Commissie van oordeel dat de waarschuwing een disciplinair karakter ontbeert zodat er geen sprake is van een voor beroep vatbare beslissing. Beroep niet-ontvankelijk.