Datum uitspraak: 12-01-2004
Nummer uitspraak: 102420
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het ontslag is gebaseerd op plichtsverzuim, bestaande uit "de ongerechtvaardigdheid van verlofregelingen in samenhang met de halsstarrige weigering van de werknemer om opheldering te verschaffen over zijn verlofdeclaraties, dit terwijl deze reeds onjuist zijn gebleken". De Commissie overweegt dat de verlofregelingen en daarop gebaseerde declaraties zijn geaccordeerd door het toenmalig stichtingsbestuur en daarmee ook zijn gelegitimeerd. Met uitzondering van de einddeclaratie zijn alle declaraties aan de werknemer voldaan. Vooralsnog staat niet vast dat de ingediende declaraties onjuist zijn. De Commissie concludeert dat thans niet kan worden gezegd dat de werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. De ontslagbeslissing wordt derhalve niet gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde reden. Beroep gegrond.