Datum uitspraak: 01-11-2004
Nummer uitspraak: 102618
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Opheffing betrekking wegens einde OALT-bekostiging. De werknemer voert aan dat de werkgever door middel van verzilvering formatie beschikbaar heeft waarop hij in dienst gehouden kan worden. Bovendien heeft de werkgever een nieuwe school gestart waarvoor personeel gevraagd wordt. Voorts stelt hij dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om uitvoering te geven aan het Sociaal Plan en het rechtspositiebesluit WPO/WEC voor wat betreft het bekostigen van zijn opleiding en het helpen bij behoud van werk.
De verzilvering van eenheden is blijkbaar gebeurd met als doel de benoeming van groepsleerkrachten. Het hebben van de financiële middelen is op zichzelf genomen onvoldoende om te concluderen dat de werknemer in dienst dient gehouden dient te worden. De werkgever heeft een zekere beleidsvrijheid om binnen de organisatie een functiebouwwerk vast te stellen dat voldoet aan de nodige kwaliteit teneinde goed onderwijs te waarborgen. Niet gebleken is dat de werkgever zijn keuzes redelijkerwijs niet had kunnen maken. Op de door de werkgever opgerichte nieuwe basisschool zijn geen vacatures vervuld waarvoor de werknemer in aanmerking had kunnen komen. De werkgever heeft ook binnen het regionaal overlegorgaan overleg gevoerd over mogelijke herplaatsing maar dit heeft evenmin tot resultaat geleid. Werkgever heeft ook voldoende overleg gevoerd met appellant over te volgen scholing.
Beroep ongegrond.