Datum uitspraak: 23-05-2011
Nummer uitspraak: 104846
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer betwist de noodzaak tot ontslag niet maar is het niet eens met de door de werkgever gehanteerde ontslagsystematiek. In geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dient de afvloeiing van de betrokken werknemers te geschieden aan de hand van objectieve, te verifiëren maatstaven. Hiermee wordt willekeur voorkomen. Het door de werkgever gehanteerde Sociaal Plan Educatie alsmede de afvloeiingsregeling zijn overeengekomen met de vakcentrales en geaccordeerd door de MR, alsook in overeenstemming met het bepaalde in artikel G-4 CAO-BVE.  Aangezien de werknemer op grond van zijn plaats op de afvloeiingslijst voor ontslag in aanmerking kwam, heeft de werkgever hem op grond van het bepaalde in artikel H-57 onder c CAO-BVE mogen ontslaan. Dat de werknemer, zoals hij aanvoert, beter functioneert dan collega's die niet worden ontslagen, zo dit al het geval zou zijn, staat aan het ontslag niet in de weg. Beroep ongegrond.