Datum uitspraak: 08-01-2013
Nummer uitspraak: 105492
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer, docent, is op staande voet ontslagen wegens fraude bij het centraal examen. Hij zou in de examens wijzigingen hebben aangebracht waardoor de leerlingen een hoger cijfer kregen. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan deze fraude. Daarmee staan de aan het ontslag ten grondslag gelegde feiten vast. Deze feiten leveren op zichzelf een dringende reden voor ontslag op. Gezien het schaden van de belangen van de leerlingen, het geschonden vertrouwen van de werkgever en de aard en ernst van de gedraging, is sprake van een dringende reden op grond waarvan van de werkgever redelijkerwijze niet meer kon worden verlangd het dienstverband met de werknemer te laten voortduren. Voorts is het ontslag onverwijld verleend. Beroep ongegrond.