Datum uitspraak: 31-10-2002
Nummer uitspraak: 102120
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster heeft de directeur basisschool verzocht om reeds voor de zomervakantie met vakantie te mogen gaan. Tussen partijen is in geschil of door de directeur toestemming is gegeven. De werkgever stelt dat geen toestemming is gegeven en ontslaat werkneemster na een week op staande voet met terugwerkende kracht van een week.
De Commissie oordeelt dat ontslag met terugwerkende kracht niet is toegestaan en het ontslag niet onverwijld is gegeven aangezien een week is gewacht terwijl het schoolbestuur als werkgever twee keer per week samenkomt en in noodgevallen wordt opgeroepen.
Ten overvloede overweegt de Commissie dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat het voor het herstel van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkneemster belangrijk was dat zij met vakantie zou gaan. Daarenboven verrichtte werkneemster op de school op arbeidstherapeutische basis werkzaamheden zodat bij haar voortijdig vertrek de goede gang van zaken op school niet of nauwelijks geschaad kan zijn.
Ontslag is buitenproportioneel; een disciplinaire maatregel, zoals bijvoorbeeld een berisping, had meer voor de hand gelegen.
Beroep gegrond.