Datum uitspraak: 13-03-2014
Nummer uitspraak: 106011
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever verwijt de docent dat zij de leerling- en examendossiers niet op orde heeft en ontslaat haar na intern onderzoek. De werkgever verwijt de werkneemster verschillende zaken, maar de werkneemster kan louter worden verweten dat zij verzuimd heeft gegevens te verwerken en op te nemen in de mentormap, waarbij zij bovendien niet door de werkgever in de gelegenheid is gesteld zich hierin te verbeteren. Aldus kan niet geconcludeerd worden dat de werkneemster zodanig nalatig is geweest dat een ontslag wegens plichtsverzuim in een juiste verhouding staat tot het gepleegde plichtsverzuim. De werkgever heeft de subsidiaire grond alleen onderbouwd met feiten die de primaire ontslaggrond betreffen. Gelet op het hierboven daaromtrent overwogene, is dit evenmin afdoende om als grond te dienen voor ontslag. Voor het ontslag wegens gewichtige redenen geldt dat het vertrouwen in de werkneemster weliswaar is geschaad, maar dat niet is gebleken van een onherstelbare breuk tussen partijen en dat voortzetting van het dienstverband dus niet onmogelijk moet worden geacht. Op de werkgever rust de plicht om een traject op te zetten om tot herstel van het vertrouwen te komen. Beroep gegrond.