Datum uitspraak: 17-11-2014
Nummer uitspraak: 106204
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en niet heeft aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Uit het arbeidsdeskundig onderzoek van UWV blijkt dat de werknemer werkzaamheden kan verrichten waarin geen sprake is van conflicthantering en contacten met derden. Gebleken is dat het UWV de werkgever een sanctie heeft opgelegd in verband met het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Weliswaar heeft de werkgever ter zitting verklaard dat de teamleiders niet tevreden waren over de werkzaamheden die de werknemer gedurende haar re-integratie verrichtte, maar het is niet gebleken dat zij hierop is aangesproken door de werkgever. De werkgever heeft mitsdien onvoldoende aangetoond dat de werknemer haar feitelijke werkzaamheden als baliemedewerkster niet zou kunnen voortzetten. Voorts is gebleken dat de werkgever in strijd met de op grond van artikel 11 zar bve op hem rustende verplichting, verzuimd heeft te bevorderen dat de werknemer wordt ingeschakeld in voor haar passende arbeid bij een andere werkgever (het zogenoemde tweede spoor). Aldus heeft de werkgever onvoldoende invulling gegeven aan de op hem rustende re-integratie-inspanningen zodat hij om deze reden niet in redelijkheid tot ontslag wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft kunnen overgaan. Beroep gegrond.