Datum uitspraak: 27-04-2011
Nummer uitspraak: 104638
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is sinds 2008 arbeidsongeschikt. Het UWV heeft haar een WIA-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%. In het kader van de herbeoordeling van de WIA heeft het UWV geoordeeld dat werkneemster onveranderd ongeschikt is voor de maatgevende arbeid en besloten dat zij ongewijzigd volledig arbeidsongeschikt is. Gezien de gebleken geringe mogelijke inzetbaarheid van werkneemster alsmede gezien haar volledige arbeidsongeschiktheid en het feit dat de werkgever geen maatregelen zijn opgelegd in verband met mogelijke tekortkomingen in zijn re-integratieverplichtingen, heeft de werkgever in redelijkheid tot opzegging van het dienstverband wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen beslissen. Beroep ongegrond.