Datum uitspraak: 31-03-2011
Nummer uitspraak: 104843
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster stelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 20 ZAVO. De Commissie oordeelt dat dit wel het geval is. Werkneemster is meer dan 2 jaar onafgebroken arbeidsongeschikt. Het gegeven dat zij in het kader van de re-integratieverplichtingen werkzaamheden heeft verricht, doet daaraan niet af. Uit de toekenningsbeschikking en het deskundigenoordeel mocht de werkgever afleiden dat herstel binnen 6 maanden na de voorgenomen ontslagdatum niet is te verwachten. Blijkens het arbeidsdeskundig rapport heeft de werkgever voldaan aan zijn herplaatsingsverplichtingen. Beroep ongegrond.