Datum uitspraak: 25-06-2013
Nummer uitspraak: 105628
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster is ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. De Commissie toetst of is voldaan aan de vereisten van artikel 20 Zavo. Werkneemster is meer dan twee jaar arbeidsongeschikt en uit de UWV beschikking volgt dat herstel binnen zes maanden redelijkerwijs niet is te verwachten. De werkgever heeft echter onvoldoende inspanningen verricht om werkneemster te herplaatsen. Immers, uit de rapportages van de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts is af te leiden dat werkneemster met enige aanpassing bij haar werkgever kan worden ingezet in haar eigen functie van docent lichamelijke opvoeding. Een redelijke uitleg van goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werkgever een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die in staat wordt geacht een deel van de tot zijn functie behorende werkzaamheden te verrichten, tot de bedongen arbeid dient toe te laten, zelfs als dit de werkgever noopt tot organisatorische aanpassingen. Beroep gegrond.