Datum uitspraak: 28-08-2014
Nummer uitspraak: 106237
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt dat het dienstverband voortijdig is opgezegd, omdat nog geen sprake is van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Het dossier bevat geen schriftelijke stukken die blijk geven van een tussentijdse volledige hersteldmelding. Het UWV is in zijn IVA-beschikking uitgegaan van dezelfde datum van eerste ziektedag als de werkgever in zijn ontslagbeslissing. Zodoende is voldaan aan de voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar moet hebben geduurd alvorens te kunnen overgaan tot ontslag. Voorts mocht de werkgever uit de IVA-beschikking en het daaraan ten grondslag liggende arbeidsdeskundig onderzoek afleiden dat herstel binnen zes maanden redelijkerwijs niet was te verwachten en dat er van reële herplaatsingsmogelijkheden binnen de organisatie van de werkgever geen sprake was. Ook zijn de werkgever geen maatregelen opgelegd in verband met mogelijke tekortkomingen in zijn re-integratieverplichtingen. De werkgever heeft aldus in redelijkheid het dienstverband kunnen opzeggen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. Beroep ongegrond.