Datum uitspraak: 13-12-2013
Nummer uitspraak: 105893
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de brief van de werkgever waarin deze meedeelt dat het tijdelijk dienstverband met ingang van 1 augustus 2013 niet wordt voortgezet wegens disfunctioneren. De werknemer is tijdelijk benoemd met als grond voorziening in een tijdelijke vacature. Van tijdelijkheid van de vacature kan in ieder geval per 1 augustus 2012 geen sprake meer zijn omdat de functie inmiddels in het functiebouwwerk van de school was opgenomen. Er bestond geen in de cao po genoemde grond voor tijdelijkheid voor in ieder geval de arbeidsovereenkomst voor het jaar 2012-2013. Derhalve moet worden aangenomen dat deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. De brief van de werkgever dient daarom te worden aangemerkt als een ontslagbeslissing. Werkgever moet werknemer op grond van de cao po in de gelegenheid stellen zijn zienswijze ten aanzien van het voorgenomen ontslag kenbaar te maken. Reeds omdat de werkgever dit door de cao beschermde belang heeft veronachtzaamd, kan de ontslagbeslissing niet in stand blijven. Beroep gegrond.