Datum uitspraak: 16-12-2009
Nummer uitspraak: 104305
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent en is ontslagen wegens onvoldoende functioneren. Hoewel de werkgever geen op maat gesneden begeleidingstraject heeft ontwikkeld, heeft hij de werknemer vanaf 2007 meerdere malen aangegeven op welke punten zijn functioneren diende te verbeteren. De verbeterpunten waren zodanig concreet geformuleerd dat van de werknemer verwacht kon worden hiermee aan de slag te gaan. De werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat dit niet is gebeurd. Gezien de pogingen die de werkgever heeft gedaan om het functioneren van de werknemer op een hoger niveau te brengen - zoals het bijwonen van de lessen, het daarna bespreken van de lessen met de werknemer en het formuleren van verbeterpunten - en de conclusie dat die inspanningen geen aanvaardbaar resultaat hebben opgeleverd, is de ongeschiktheid van de werknemer voor de functie van docent naar het oordeel van de Commissie voldoende vast komen te staan en heeft de werkgever hem redelijkerwijze op die grond kunnen ontslaan. De te hanteren opzegtermijn bedroeg op grond van artikel 9.a.4 lid 1 aanhef en onder c CAO VO drie maanden in plaats van de gehanteerde twee maanden bedroeg. Beroep ongegrond.