Datum uitspraak: 31-01-2005
Nummer uitspraak: 102635
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Opheffing betrekking wegens reorganisatie in verband met financiële noodzaak.De zogenoemde overgangsformatie dateert van ene eerdere fusie en heeft alleen tot doel de negatieve formatieve gevolgen van de fusie op te vangen voor voormalige directieleden. Een deel van de door de werknemer in zijn functie verrichte werkzaamheden is ondergebracht bij andere functies. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat de functie in stand is gebleven; het samenstel van de feitelijk opgedragen werkzaamheden van de werknemer in zijn geheel is vervallen. Niet is gebleken dat de werkgever het Sociaal Plan niet in redelijkheid op de werknemer had dienen toe te passen. De hardheidsclausule is in het leven geroepen is voor die gevallen waarbij een werknemer onevenredig wordt benadeeld door de toepassing van het Sociaal Plan. Het feit dat de werknemer bij enkele reorganisaties betrokken is geweest alsmede het feit dat hij financiële verplichtingen aangegaan is vanwege een door een reorganisatie noodzakelijk geworden verhuizing, vallen hier naar het oordeel van de Commissie niet onder.
Beroep ongegrond.