Datum uitspraak: 24-01-2005
Nummer uitspraak: 102561
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer voert aan dat het samenstel van werkzaamheden dat hij verrichtte in nagenoeg dezelfde samenstelling door een andere collega wordt verricht. Voorts is volgens hem door de werkgever onvoldoende invulling gegeven aan de in het Sociaal Plan genoemde inspanningsverplichting tot herplaatsing en is de werkgever onzorgvuldig omgegaan met de overige verplichtingen die het Sociaal Plan stelt. Ten onrechte is niet ingegaan op een voorstel van zijn kant om met toepassing van de hardheidsclausule een van het Sociaal Plan afwijkende regeling te treffen.
Van in stand blijven van de functie alsmede niet uitvoeren van het Sociaal Plan is de Commissie niet gebleken.Toepassing van de hardheidsclausule zou ertoe leiden dat de werknemer drie maanden langer in dienst blijft alsmede dat aan hem een vertrekstimuleringspremie wordt verstrekt. Werkgever had onder de omstandigheden van dit geval en bij afweging van de in het geding zijnde belangen niet kunnen voorbijgaan aan toepassing van de hardheidsclausule van het Sociaal Plan.
Beroep gegrond.