Datum uitspraak: 26-06-2013
Nummer uitspraak: 105700
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De functie van de werknemer is vanwege een formatiereductie komen te vervallen. Hij is daarom boventallig verklaard en uiteindelijk ontslagen.
De formatiereductie waarvan in onderhavig geval sprake is, dient aangemerkt te worden als een reorganisatie zoals bedoeld in het Sociaal Statuut van de werkgever. Dientengevolge zijn de daaromtrent door de werkgever geformuleerde regels van toepassing, met inbegrip van de bepaling dat de verschillende fasen van de reorganisatie, in een sociaal plan dienen te zijn vastgelegd. De werkgever heeft ten aanzien van de reorganisatie waarvan de werknemer deel uitmaakt geen sociaal plan opgesteld, maar hij heeft volstaan met een reductieplan, dat geen bepalingen bevat ten aanzien van een mogelijke gedwongen ontslagfase.
Een werkgever moet in het kader van een reorganisatie op enig moment kunnen overgaan tot een fase van gedwongen ontslag. Een dergelijk reorganisatieontslag dient echter wel gedekt te zijn door een onderliggend sociaal plan, hetgeen in casu niet het geval is.
Beroep gegrond.