Datum uitspraak: 15-12-2014
Nummer uitspraak: 106417
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd in het kader van een reorganisatie. Het Sociaal Plan schrijft voor dat een werknemer die door een beslissing, bij of krachtens dit Sociaal Plan genomen, rechtstreeks in zijn/haar belangen is getroffen, tegen die beslissing bezwaar kan aantekenen bij een daartoe ingestelde bezwarencommissie. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd terwijl de bezwarencommissie nog geen advies had uitgebracht. De werkgever is daarmee afgeweken van een procedure die hij zelf met de vakorganisaties is overeengekomen. De werknemer is daardoor geschaad in zijn door het Sociaal Plan beschermde belangen. Dit procedurele gebrek is dermate ernstig, dat het beroep reeds daarom gegrond is. Beroep gegrond.