Datum uitspraak: 27-01-2009
Nummer uitspraak: 103921
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is ontslagen uit de functie kernteamleider en herbenoemd in de functie van LC docent. De Commissie stelt vast dat de 'nieuwe' functie van kernteamleider ten opzichte van de functie van kernteamleider zoals deze voorheen bij de werkgever gold, is verzwaard met een aantal extra taken, waaronder het hiërarchisch aansturen van medewerkers. Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een nieuwe functie met inhoudelijk andere werkzaamheden die ook andere competenties van de betrokken werknemer vraagt. Hiermee staat vast dat de functie van kernteamleider waarin werknemer was benoemd, is komen te vervallen. De Commissie kan voorts niet treden in de beslissing die de benoemingsadviescommissie ten aanzien van het niet benoemen van werknemer in deze functie heeft genomen. Immers, de beslissing om over te gaan tot een reorganisatie van een onderwijskundig deel van de organisatiestructuur en het als gevolg van deze reorganisatie niet benoemen van een werknemer in een nieuwe functie valt in beginsel binnen de vrije beleidsruimte van de werkgever. Niet is gebleken dat de werkgever op onredelijke wijze gebruik heeft gemaakt van deze vrijheid door werknemer niet te benoemen in de functie van kernteamleider en hem vervolgens te herbenoemen in de functie van LC-docent. De werkgever heeft in redelijkheid kunnen beslissen de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen wegens opheffing van zijn betrekking. Dat werknemer vervolgens is benoemd in de functie van LC-docent acht de Commissie niet onredelijk aangezien werknemer voorafgaande aan zijn werkzaamheden als kernteamleider en ook tijdens deze werkzaamheden immer lesgevende taken heeft gehad. Beroep ongegrond.