Datum uitspraak: 20-09-2004
Nummer uitspraak: 102511
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer was voor de reorganisatie trainer/dierenarts en maakt bezwaar tegen het opheffen van de functiecategorie trainer/dierenarts. De Commissie oordeelt dat de werkgever in redelijkheid tot zijn keuze heeft kunnen komen de functiecategorie trainer/dierenarts op te heffen omdat de dierenartsverrichtingen goedkoper kunnen worden ingehuurd. Dat de werkgever vervolgens de dierenarts/trainer op de personeelslijst heeft opgenomen als trainer binnen de marktsector waar de laatste twee jaar de meeste werkzaamheden waren verricht, komt de Commissie als redelijk voor. De Commissie oordeelt op basis van het tijdschrijfsysteem dat werkneemster niet in gelijke mate in meerdere programma's van verschillende marktsectoren heeft gewerkt zoals door haar werd aangevoerd. De Commissie merkt daarbij op dat, indien appellante tevens in het andere programma zou zijn ingedeeld, zij op grond van haar positie op de afvloeiingslijst, toch zou dienen af te vloeien. Voorts is gesteld noch gebleken dat de gehanteerde afvloeiingssystematiek tot onredelijke uitkomsten leidt noch dat de werkgever deze systematiek ten opzichte van werkneemster onjuist heeft toegepast.
Beroep ongegrond.