Datum uitspraak: 26-11-2014
Nummer uitspraak: 106296
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is vanaf indiensttreding gedetacheerd naar een andere werkgever. In de laatste detacheringsovereenkomst is bepaald dat bij afloop van de detachering de werkgever de verplichting heeft de werknemer een passende functie aan te bieden. De detachering eindigt begin 2012. De werknemer wordt vervolgens niet definitief herplaatst en twee jaar later wordt hij ontslagen. De bewoordingen van de bepaling in de detacheringsovereenkomst kunnen niet anders gelezen worden dan dat de werkgever de werknemer bij afloop van de detachering een passende functie binnen de instelling garandeert. De werkgever heeft verzuimd voldoende invulling aan de garantiebepaling te geven. Om deze reden heeft hij niet in redelijkheid kunnen besluiten de werknemer te ontslaan. De detacheringsovereenkomst houdt niet in dat de werkgever tot in de lengte der dagen er toe gehouden is de werknemer in dienst te houden, indien er uiteindelijk geen passende functies voor hem beschikbaar zijn. Beëindiging van het dienstverband dient dan echter op juiste wijze vormgegeven te worden. Dat wil zeggen dat de werknemer dan de status van boventallige of herplaatsingskandidaat krijgt, waarbij hem voor een bepaalde redelijke periode een (begeleidings- en/of scholings)traject wordt aangeboden, waarin hij gefaciliteerd wordt om (samen met de werkgever) een andere passende oplossing te bereiken. Beroep gegrond.