Datum uitspraak: 27-06-2014
Nummer uitspraak: 106172
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De opzegging kan niet worden gegrond op plichtsverzuim omdat dit plichtsverzuim in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd.
De werknemer is sinds zijn indiensttreding regelmatig aangesproken op zijn onvoldoende functioneren, hij werd begeleid door een beroepsbegeleider en een onderwijskundig coach en er vonden regelmatig voortgangsgesprekken plaats. Desondanks zijn er vanaf 2011 diverse klachten van opdrachtgevers ontvangen over het functioneren van werknemer. De werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer onvoldoende functioneerde en dat verbetering daarvan ondanks de geboden begeleiding uitbleef.
Beroep ongegrond.