Datum uitspraak: 28-02-2005
Nummer uitspraak: 102704
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is op ingangsdatum ontslag bijna 3 jaar met ziekteverlof. Het ziekteverlof was van wisselende omvang.
Beweerd plichtsverzuim bestaat deels uit het in strijd met de ziekteverzuimvoorschriften handelen en onvoldoende actief meewerken aan de reïntegratie. Vaststaat dat de werknemer hierin onjuist heeft gehandeld. De werkgever kan in een dergelijke situatie, naast een disciplinaire maatregel,   op grond van artikel 15 BZA de bezoldiging staken voor de duur van de overtreding van de gestelde voorschriften. Het is niet redelijk te kiezen voor de zwaarst denkbare disciplinaire maatregel. Dit zou slechts anders kunnen liggen indien sprake zou zijn van bijkomende omstandigheden. Daarvan is niet gebleken.
Het aan het ontslag ten grondslag gelegde wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, iis door de werknemer niet dan wel in onvoldoende mate weersproken. De werkgever heeft een aanvraag functieongeschiktheid bij USZO  ingediend, maar deze is afgewezen. Feiten of omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de werknemer - gelet op zijn depressiviteit en medicijngebruik - weer geschikt zou zijn om  te functioneren als docent, zijn niet gebleken. Onder deze omstandigheden heeft de werkgever in redelijkheid kunnen concluderen dat de werknemer onbekwaam of ongeschikt is voor de uitoefening van zijn functie en heeft hij hem op die grond kunnen ontslaan.
Beroep ongegrond.