Datum uitspraak: 16-03-2007
Nummer uitspraak: 103350
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is bij de nieuwe functieordening informeel ingedeeld als Docent 2 schaal 10 en informeel als Hogeschooldocent schaal 12. Werknemer acht de opgedragen werkzaamheden, behorend bij de functie van Docent 2, niet passend: hij stelt vakdocent te zijn en geen tutor/studieloopbaanbegeleider en heeft  inhoudelijk moeite met het nieuwe curriculum. Hij weigert de werkzaamheden uit te voeren waarop ontslag wegens plichtsverzuim volgt. De Commissie overweegt dat de Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo het bezwaar tegen de functie-indeling ongegrond heeft verklaard. Bovendien is voldoende aannemelijk geworden dat de opgedragen werkzaamheden op gebied van studentenbegeleiding ook passen binnen het profiel Hogeschooldocent. De werknemer heeft geweigerd passend werk uit te voeren, waarmee hij plichtsverzuim heeft gepleegd. Ten aanzien van de proportionaliteit van het ontslag, overweegt de Commissie dat de werkgever ter zitting heeft uitgelegd dat voor het opleggen van een disciplinair ontslag is gekozen omdat een andere vorm van ontslag kostentechnisch niet aantrekkelijk voor hem was. Gelet hierop en in aanmerking nemend de leeftijd van werknemer, zijn langdurig dienstverband bij de werkgever en zijn onweersproken goede functioneren tot aan de invoering van de nieuwe functieordening, is de Commissie van oordeel dat de werkgever, vanwege de grote gevolgen van een disciplinair ontslag voor de werknemer, primair andere - minder zware - maatregelen had moeten nemen dan wel een andere vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst had moeten betrachten, alvorens tot de zwaarste disciplinaire maatregel over te gaan. Beroep gegrond.