Datum uitspraak: 17-12-2013
Nummer uitspraak: 105982
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Op grond van artikel H-45 cao bve dient de werkgever ingeval van ontslag wegens plichtsverzuim of wegens ongeschiktheid de werknemer van het voornemen tot ontslag op de hoogte te stellen en hem gelegenheid te bieden hiertegen verweer te voeren. Dit heeft de werkgever nagelaten.
Gelet op de aanmerkelijke belangen van de werknemer die gemoeid zijn met een ontslag, is hij geschaad in zijn door de cao beschermd belang om zich adequaat te kunnen verweren tegen het voornemen van de werkgever. Het toepassen van wederhoor alvorens een ingrijpende beslissing ten aanzien van een medewerker te nemen is dermate belangrijk, dat het niet bieden van deze in de cao opgenomen waarborg reeds leidt tot gegrondheid van het beroep. Beroep gegrond.