Datum uitspraak: 09-07-2007
Nummer uitspraak: 103439
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is reeds geruime tijd arbeidsongeschikt. Werkgever heeft de salarisbetaling in september 2006 stopgezet wegens het niet voldoen aan reïntegratieverplichtingen.Toen werkneemster vervolgens nog steeds niet bereikbaar bleek voor de bedrijfsarts en de werkgever, is zij ontslagen wegens plichtsverzuim. De Commissie oordeelt dat werkneemster onvoldoende actie heeft  ondernomen om aan haar reïntegratieverplichtingen te voldoen waardoor ook niet kon worden vastgesteld wat haar medische toestand was. Indien werkneemster van oordeel was dat werkhervatting en/of het volgen van therapie geen reële optie was, had zij een zogenoemde second opinion ex artikel 30 lid 1 onder e Wet Suwi bij het UWV kunnen aanvragen en/of haar behandelende artsen contact met de bedrijfsarts kunnen laten opnemen. Dit alles heeft werkneemster nagelaten waardoor zij het reïntegratieproces ernstig heeft belemmerd. Strijd met verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, het BW en het BZA; plichtsverzuim als bedoeld in artikel 4.a.7 lid 2 CAO-VO. De Commissie acht het gegeven ontslag, gelet op alle omstandigheden van het geval, proportioneel. Conversie ontslagdatum.
Beroep ongegrond.