Datum uitspraak: 09-01-2012
Nummer uitspraak: 105006
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is arbeidsongeschikt als zijn arbeidsovereenkomst wegens opheffing van de betrekking met toepassing van het sociaal plan wordt opgezegd. Hij beroept zich onder meer op het opzegverbod tijdens ziekte. Werkgever stelt dat geen beroep op opzegverbod kan worden gedaan omdat het ontslag geen verband houdt met arbeidsongeschiktheid. De werknemer heeft zich tijdig, want binnen de in artikel 7:677 lid 5 BW genoemde termijn van twee maanden, beroepen op het opzegverbod. Dat de opzegging geen verband hield met de arbeidsongeschiktheid doet daarbij niet ter zake, aangezien deze omstandigheid geen uitzondering vormt op het opzegverbod tijdens ziekte. Het beroep van de werkgever op de uitspraak van de kantonrechter Maastricht, LJN BO7660, gaat niet op omdat daar geen sprake was van opzegging maar van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Beroep gegrond.