Datum uitspraak: 30-06-2008
Nummer uitspraak: 103729
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is basisdocent. De werkgever heeft de ontslagen werknemers, waaronder werknemer, ná de aanzegging tot ontslag van 30-01-2008 maar vóór de daadwerkelijke ontslagdatum van 01-05-2008 vacatures aangeboden die betrekking hebben op reguliere werkzaamheden die volgens de werkgever in ieder geval beschikbaar zijn tot 01-01-2009. De vacatures hebben een omvang van in totaal 17 FTE. Gezien de duur, inhoud en omvang van deze werkzaamheden zijn derhalve op de ontslagdatum passende werkzaamheden voor de werknemer beschikbaar. Dat voor deze werkzaamheden geen zogenoemde structurele financiering geldt, is hierbij niet van belang. Immers, zodra de betreffende werkzaamheden om deze reden zouden wegvallen zou de werkgever alsnog tot ontslag kunnen overgaan. Onder deze omstandigheden heeft de werkgever, mede gelet op hetgeen het Sociaal Plan dienaangaande voorschrijft, niet in redelijkheid kunnen beslissen om de ontslagbeslissing te handhaven. Het had vanuit goed werkgeverschap op de weg van de werkgever gelegen over te gaan tot intrekking van het gegeven ontslag. Dat de werkneemster inmiddels elders een tijdelijk dienstverband heeft aanvaard maakt dat niet anders; het is aan haar om te beslissen over de consequenties van een voortzetting van haar dienstverband bij de werkgever voor haar betrekking elders. Beroep gegrond.