Datum uitspraak: 30-06-2008
Nummer uitspraak: 103695
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is basisdocent. Werkneemster voert aan dat de werkgever geen rekening heeft gehouden met haar functioneren en dat de gehanteerde afvloeiingssystematiek leeftijdsdiscriminatie inhoudt.In het geval van een ontslag om bedrijfseconomische redenen, dient de afvloeiing van de betrokken werknemers te geschieden aan de hand van objectieve te verifiëren maatstaven. Hiermee wordt willekeur voorkomen. Derhalve dient het ontslag niet gebaseerd te worden op subjectieve criteria zoals de mate waarin werknemers al dan niet zouden voldoen aan de aan de functie gestelde eisen. De werkgever heeft dan ook terecht geen rekening gehouden met de wijze waarop de werkneemster haar functie in het verleden heeft vervuld. De gehanteerde afvloeiingssystematiek maakt inderdaad onderscheid op grond van leeftijd. Echter, in lijn met de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling d.d. 30-05-2007, (2007-86) acht de met gebruikmaking van het afspiegelingsbeginsel algemeen aanvaard is en ook voor de werknemers die onder de werking van het BBA vallen, van toepassing is door artikel 4:2 van het Ontslagbesluit. Beroep ongegrond.