Datum uitspraak: 27-02-2006
Nummer uitspraak: 103073
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is ontslagen in verband met reorganisatie en voert aan dat bij de bepaling van zijn afvloeiingspositie een onjuist diensttijdbegrip is gehanteerd waarbij de periode waarin hij op basis van de WIW-regeling was gedetacheerd bij een onderwijsinstelling, ten onrechte niet is meegerekend. In het Sociaal Plan is het begrip diensttijd gedefinieerd als 'de in dienstverband vervulde tijd bij een krachtens een onderwijswet bekostigde instelling'. De Commissie oordeelt dat de werkgever terecht toepassing heeft gegeven aan het diensttijdbegrip van het Sociaal Plan dat dateert van ná het Sociaal Statuut van de instelling en dat speciaal betrekking heeft op deze reorganisatie. Onder dit diensttijdbegrip dient niet de periode te worden gerekend waarin de werknemer op WIW-basis was gedetacheerd bij onderwijsinstellingen. WIW-dienstverbanden waren bedoeld als werkervaringsplaatsen en er mocht geen sprake zijn van verdringing van reguliere werknemers. Aldus lag het niet in de rede om die periode in het kader van de toepassing van het diensttijdbegrip van het Sociaal Plan mee te rekenen.
Beroep ongegrond.