Datum uitspraak: 12-07-2006
Nummer uitspraak: 102921
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De bestreden beslissing vermeldt niet de beroepsclausule en werknemer heeft binnen 6 weken bezwaar ingediend bij de werkgever. Beroep ontvankelijk.
Er is sprake van verstoorde verhoudingen tussen de werknemer en zijn adjunct-directeur. Naar het oordeel van de Commissie is een beslissing tot overplaatsing in een vermeende conflictueuze situatie een zware maatregel die, mede gelet op het diffamerend karakter dat een dergelijke maatregel onder omstandigheden kan krijgen, gegrond dient te zijn op een zorgvuldig onderzoek, uitgevoerd door iemand die niet direct betrokken is bij het vermeende conflict. Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter. Doordat de bestreden beslissing is genomen door de adjunct-directeur en de Commissie voorts niet is gebleken dat er door een derde een gedegen onderzoek is verricht dan wel is geconstateerd dat er sprake is van een zodanig onhoudbare en onwerkbare situatie dat overplaatsing van de werknemer noodzakelijk was, acht de Commissie de opgelegde maatregel genomen in strijd met de daarvoor geldende zorgvuldigheidsvereisten. De Commissie acht het beroep reeds om deze reden gegrond.
Beroep gegrond.