Datum uitspraak: 10-04-2003
Nummer uitspraak: 102225
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep gericht tegen beslissing waarbij overplaatsingsbesluit na bezwaar wordt gehandhaafd. Overschrijding beroepstermijn.
In bestreden beslissing is de beroepsmogelijkheid niet vermeld. Op verzoek van de raadsman van appellant deelt de werkgever nog binnen de beroepstermijn van 6 weken, naam en adres van de Commissie mede. De werkgever vermeldt daarbij dat afgesproken wordt dat de beroepstermijn van 6 weken loopt vanaf deze mededeling. De Commissie overweegt ambtshalve dat zij op grond van art. N-1 aanhef en onder f CAO-BVE bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tegen een beslissing tot overplaatsing naar een andere locatie van de instelling. Nu de werkgever in het oorspronkelijk overplaatsingsbesluit de mogelijkheid van beroep niet heeft genoemd doch wel de mogelijkheid van bezwaar heeft genoemd, van welke mogelijkheid de werknemer vervolgens gebruik gemaakt heeft, is de Commissie van oordeel dat tegen het besluit waarbij het bezwaar ongegrond verklaard wordt, redelijkerwijze beroep dient open te staan. De Commissie onderzoekt ambtshalve of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De beroepstermijn is niet ter vaststelling aan partijen. Nu de gemachtigde van appellant rechtskundig raadsman is en hij nog binnen de geldende beroepstermijn in kennis is gesteld van de beroepsmogelijkheid, -instantie en -termijn, kan niet worden gezegd dat hij er in redelijkheid op heeft kunnen vertrouwen dat beroep kon worden ingesteld binnen 6 weken na deze mededeling.
Beroep niet-ontvankelijk.