Datum uitspraak: 29-01-2015
Nummer uitspraak: 106412
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

De werkgever heeft het dienstverband opgezegd tijdens ziekte van de werknemer. Bij het ontslag zijn de afvloeiingsregels van het Sociaal Plan gevolgd. Volgens de werknemer maakt de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO) geen deel uit van de cao hbo en is in die regeling geen afwijking van het wettelijke opzegverbod tijdens arbeidsongeschiktheid opgenomen. In het midden kan blijven of ZAHBO geacht kan worden deel uit te maken van de cao hbo. Uit de bewoordingen van artikel 3 lid 3 ZAHBO blijkt niet dat daarmee een afwijking van het opzegverbod tijdens ziekte wordt bewerkstelligd. In het artikel wordt de term 'beëindiging" gehanteerd. Die verwijst niet noodzakelijk naar een beëindiging van het dienstverband door opzegging. Het artikel verwijst naar de mogelijkheid voor de werkgever de kantonrechter te verzoeken het dienstverband te ontbinden op grond van een gewichtige reden. Dit wordt onderstreept door het gebruik van de term 'doen beëindigen' in de bijzin van genoemd artikellid. De werknemer heeft tijdig de vernietigbaarheid van de opzegging ingeroepen. Beroep gegrond.