Datum uitspraak: 17-01-2005
Nummer uitspraak: 102665
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is gedetacheerd naar een scholengemeenschap. Bij deze school wordt tegen de werknemer een klacht ingediend wegens fysiek bejegenen van leerlingen. Dit leidt tot schorsing voor een periode van een week. De werknemer heeft alleen erkend dat hij een leerling bij zijn oorlelletje heeft gepakt. De werkgever heeft zijn stellingen over het gedrag van de werknemer niet met bewijs gestaafd. Hoewel blijkbaar een schriftelijke klacht bij de rector van scholengemeenschap  is ingediend, heeft de werkgever deze niet opgevraagd of aan de werknemer doen toekomen. Derhalve staat slechts één feit vast. Dat sprake zou zijn van herhaald negatief gedrag, zoals de werkgever heeft gesteld is de Commissie niet gebleken. Een brief hierover is door de werkgever uit het personeelsdossier verwijderd en vernietigd en kan dan ook niet ter ondersteuning dienen van de stellingen van de werkgever.
Derhalve is sprake van plichtsverzuim, dat echter van een zodanig lichte aard is, dat de werkgever niet in redelijkheid heeft kunnen beslissen om de werknemer een disciplinaire maatregel op te leggen. De werkgever had kunnen volstaan met het geven van een waarschuwing.
Beroep gegrond.