Datum uitspraak: 15-11-2007
Nummer uitspraak: 103301
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is geschorst in verband met het voornemen tot opzegging van het dienstverband; voorts is hij ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim bestaat volgens de werkgever uit het hebben van seksueel getinte (msn-)contacten met aan zijn zorgen toevertrouwde minderjarige leerlingen. De Commissie verklaart het beroep tegen de schorsing ongegrond omdat er sprake is van opzegging van het dienstverband. De Commissie oordeelt dat de feiten die aan het ontslag ten grondslag zijn gelegd voldoende zijn komen vast te staan; de msn-contacten zijn evident seksueel getint en betreffen grensoverschrijdende onderwerpen. De werknemer heeft door deze contacten met leerlingen in vergaande mate de grenzen van professionaliteit van een docent overschreden. De werknemer lijkt zich niet bewust van de ongelijkwaardige relatie tussen docent en leerling. De handelwijze van de werknemer levert ernstig plichtsverzuim op. Gezien de aard en de ernst van het plichtsverzuim acht de Commissie het disciplinair ontslag proportioneel.
Beroep ongegrond.