Datum uitspraak: 06-05-2013
Nummer uitspraak: 105736
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft werkneemster de disciplinaire maatregel van een schriftelijke berisping opgelegd wegens plichtsverzuim, bestaande uit het niet maken van een onderdeel van een opgedragen taaltoets. De werkgever heeft dit aangemerkt als werkweigering. Wat er verder zij van de door werkneemster aangevoerde redenen voor haar handelwijze, het is niet gebleken dat zij daarmee de haar opgedragen taak op verwijtbare gronden niet heeft willen uitvoeren. Er is dan ook geen grond aanwezig voor de stelling van de werkgever dat werkneemster zich schuldig heeft gemaakt aan werkweigering. Derhalve heeft de werkgever de handelwijze van werkneemster in redelijkheid niet als plichtsverzuim kunnen aanmerken en is er geen grondslag voor het opleggen van een disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim. Beroep gegrond.