Datum uitspraak: 21-03-2013
Nummer uitspraak: 105601
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft niet aangeboren hersenletsel en er dient op advies van de bedrijfsarts een goede werkbalans te zijn.
De werknemer wordt verweten dat zich een aantal incidenten hebben voorgedaan. Naar het oordeel van de Commissie zien de meeste van deze verwijten op het onvoldoende functioneren van werknemer. Het had onder de gegeven omstandigheden op de weg van de werkgever gelegen om, indien werknemer de eerder met zijn directeur gemaakte afspraken niet, dan wel onvoldoende naleefde, de volgende stap in de functioneringscyclus te zetten dan wel in ieder geval een verbetertraject in te zetten. Voorts hebben de incidenten zich voorgedaan in een periode waarin sprake was van een piekbelasting, in die zin dat werknemer meer lesuren waren toebedeeld dan op basis van het gegeven medisch advies verantwoord was. Onder deze omstandigheden kan niet worden geconcludeerd dat sprake is van plichtsverzuim, nog afgezien van de vraag of de incidenten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en wat de ernst van deze incidenten is.
Het aanspreken van een leerling met "beugelbekje" kan wel worden aangemerkt als plichtsverzuim. Gezien echter het gegeven dat werknemer hiervoor zijn spijt heeft betuigd en gelet op de disbalans in werkzaamheden in de periode waarin dit incident zich heeft voorgedaan, acht de Commissie het opleggen van een schriftelijke berisping in verhouding tot dit plichtsverzuim niet proportioneel. Beroep gegrond.